fbpx

POLITYKA PRYWATNOŚCI

-danych osobowych kandydatów- 

 

 1. Kim jesteśmy i jak nas znaleźć

Nazywamy się DOTLINKERS i przetwarzamy Twoje dane osobowe w sposób opisany w tej Polityce Prywatności.

Działamy jako grupa spółek. Dane tych spółek są następujące:

 • DOTLINKERS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (adres: ul. Przemysłowa 12, 30-701 Kraków, Polska),
 • DOTLINKERS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie (adres: ul. Przemysłowa 12, 30-701 Kraków, Polska).

Obie nasze spółki są tzw. współadministratorami Twoich danych osobowych, co ma takie znaczenie, że:

 • Gdy jedna ze spółek uzyska Twoje dane osobowe, druga też będzie mieć do nich dostęp.
 • Obie spółki wspólnie decydują o tym jak i dlaczego przetwarzają Twoje dane osobowe.
 • Ta Polityka Prywatności dotyczy obu spółek.
 • Możesz zwrócić się do którejkolwiek z nich, aby uzyskać informacje lub skorzystać z innych swoich praw, przysługujących Ci zgodnie z RODO. Utworzyliśmy w tym celu wspólny punkt kontaktowy – tj. e-mail pod adresem rodo@dotlinkers.pl oraz telefon o nr +48 505 184 303.

 

 1. Dlaczego przetwarzamy Twoje dane osobowe

Jeśli uważamy Cię za dobrego kandydata do pracy u naszego klienta lub u nas samych, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu zapewnienia Twojego udziału w rekrutacji.

Taka rekrutacja dzieli się na dwa etapy, ważne z punktu widzenia ochrony Twoich danych osobowych. Na początku, to my wyszukujemy Ciebie (na przykład na portalu LinkedIn). Wtedy nie wiesz jeszcze, że przetwarzamy Twoje dane, ale musimy to robić – bo inaczej nie moglibyśmy ocenić, czy możesz być zainteresowany danym stanowiskiem, ani nie moglibyśmy się z Tobą skontaktować. Nasza praca polega zaś właśnie na łączeniu kandydatów i pracodawców. Przetwarzanie jest więc niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych osobowych, czyli nas (art. 6 ust. 1. lit. f. RODO). Mamy nadzieję, że nie uznasz naszych działań za naruszające Twoje prawa i wolności. Dokładamy wszelkich starań, aby ten pierwszy etap naszej pracy trwał jak najkrócej, nie obejmował zbędnych danych i nie był dla Ciebie zaskoczeniem. Tworząc sobie profil w mediach społecznościowych o charakterze biznesowym lub profesjonalnym, biorąc udział w eventach tego typu i udzielając się w internetowych dyskusjach na bliskie nam tematy zawodowe – możesz przecież spodziewać się, że zainteresuje się Tobą (jako dobrym specjalistą) niejeden head-hunter!

W kolejnym etapie rekrutacji bierzesz już udział w pełni świadomie. Kontaktujemy się z Tobą, piszemy e-mail, zapraszamy na rozmowę. Wraz z pierwszym kontaktem przekazujemy Ci wszystkie informacje zawarte w tej Polityce Prywatności (np. podsyłając Ci link e-mailem).

Niekiedy jednak to Ty sam kontaktujesz się nami (np. za pośrednictwem formularza aplikacyjnego na naszej stronie www). Powinieneś jednak wiedzieć, że również w takim wypadku uzupełniamy dane osobowe przesłane nam przez Ciebie, przeglądając Twoje publicznie dostępne profile w mediach społecznościowych o charakterze biznesowym lub profesjonalnym. Zatrudnienie programisty wiąże się bowiem z koniecznością skrupulatnego badania przydatności danej osoby do określonych zadań, wymagających częstokroć bardzo wąskiej specjalizacji. Dane osobowe zawarte w standardowych CV najczęściej nie są wystarczające do tego celu. Mamy więc uzasadniony interes w uzupełnianiu tych informacji na własną rękę, ze źródeł dostępnych publicznie.

 

 1. Jakie dane osobowe przetwarzamy

Przetwarzamy następujące dane osobowe kandydatów:

 • imię i nazwisko;
 • adres do korespondencji;
 • adres email;
 • numer telefonu;
 • wizerunek (zdjęcie w CV);
 • wykształcenie;
 • przebieg dotychczasowego zatrudnienia;
 • specjalizacja zawodowa;
 • dane publicznie dostępne w mediach społecznościowych o charakterze biznesowym lub profesjonalnym (LinkedIn, GitHub, grupy tematyczne na Facebook, etc.).
 • oczekiwania finansowe dotyczące wynagrodzenia u nowego pracodawcy
 • poziom znajomości języka angielskiego
 • okres wypowiedzenie umowy o pracę u obecnego pracodawcy

 

 1. Komu ujawniamy Twoje dane osobowe

Jeśli uważamy Cię za dobrego kandydata do pracy u naszego klienta, to ujawniamy mu Twoje dane osobowe na ostatnim etapie rekrutacji. Nie jesteśmy w stanie z góry w tej Polityce Prywatności określić, jaki to będzie podmiot. Możemy jednak powiedzieć, że większość naszych klientów to renomowane firmy z branży IT, oraz zagwarantować, że zapytamy Cię o zgodę za każdym razem kiedy będziemy chcieli ujawnić Twoje dane osobowe jakiemukolwiek pracodawcy.

Twoje dane osobowe przetwarzane są w systemie informatycznym, znajdującym się częściowo w tzw. chmurze obliczeniowej dostarczanej nam przez bitebyte.pl Maciej Kupiec (NIP: 6292368157). Ten sam podmiot zajmuje się obsługą informatyczną naszej firmy i przy tej okazji może mieć wgląd do niektórych Twoich danych osobowych. Nie wiąże się to transferem Twoich danych osobowych do krajów trzecich.

Ponadto korzystamy z chmury obliczeniowej dostarczanej przez Microsoft, w ramach narzędzi Office 365. Korzystamy też z komunikatora Skype, dostarczanego przez Microsoft. Nie wiąże się to transferem Twoich danych osobowych do krajów trzecich.

Korzystamy też z oprogramowania dedykowanego dla firm z branży HR, dostarczanego przez międzynarodowy podmiot. Twoje dane osobowe w nim przetwarzane będą transferowane do krajów trzecich. Transfer ten odbywa się na podstawie instrumentu prawnego przewidzianego przez RODO i jest całkowicie bezpieczny.

 

 1. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe

Staramy się aby Twoje dane były zawsze aktualne. W tym celu kontaktujemy się Tobą nie rzadziej niż raz na 24 miesiące, w celu nadrobienia zaległości. Jeśli z jakichś względów nie uda się nam z Tobą skontaktować w tym okresie, Twoje dane osobowe będą usunięte po upływie 24 miesięcy od ich pozyskania.

 

 1. Jak umożliwiamy Ci realizację Twoich praw

Dokładamy wszelkich starań, abyś był zadowolony ze współpracy z nami. Pamiętaj jednak, że przysługuje Ci wiele uprawnień, które pozwolą Ci wpłynąć na sposób w jaki przetwarzamy Twoje dane osobowe, a w niektórych wypadkach spowodować zaprzestanie takiego przetwarzania. Te prawa to:

 

 • prawo dostępu do danych osobowych (uregulowane w art. 15 RODO)

 

Artykuł 15

Prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą

 

 1. Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz następujących informacji:
 2. a) cele przetwarzania;
 3. b) kategorie odnośnych danych osobowych;
 4. c) informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych;
 5. d) w miarę możliwości planowany okres przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu;
 6. e) informacje o prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczącego osoby, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
 7. f) informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 8. g) jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą – wszelkie dostępne informacje o ich źródle;
 9. h) informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.
 10. Jeżeli dane osobowe są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, osoba, której dane dotyczą, ma prawo zostać poinformowana o odpowiednich zabezpieczeniach, o których mowa w art. 46, związanych z przekazaniem.
 11. Administrator dostarcza osobie, której dane dotyczą, kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwróci się osoba, której dane dotyczą, administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, zwraca się o kopię drogą elektroniczną i jeżeli nie zaznaczy inaczej, informacji udziela się powszechnie stosowaną drogą elektroniczną.
 12. Prawo do uzyskania kopii, o której mowa w ust. 3, nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych.

 

 • prawo do sprostowania danych (uregulowane w art. 16 RODO)

 

Artykuł 16

Prawo do sprostowania danych

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

 

 • prawo do usunięcia danych (uregulowane w art. 17 RODO)

 

Artykuł 17

Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)

 1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:
 2. a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 3. b) osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a), i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
 4. c) osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 wobec przetwarzania;
 5. d) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
 6. e) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator;
 7. f) dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1.
 8. Jeżeli administrator upublicznił dane osobowe, a na mocy ust. 1 ma obowiązek usunąć te dane osobowe, to – biorąc pod uwagę dostępną technologię i koszt realizacji – podejmuje rozsądne działania, w tym środki techniczne, by poinformować administratorów przetwarzających te dane osobowe, że osoba, której dane dotyczą, żąda, by administratorzy ci usunęli wszelkie łącza do tych danych, kopie tych danych osobowych lub ich replikacje.
 9. Ust. 1 i 2 nie mają zastosowania, w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne:
 10. a) do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;
 11. b) do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
 12. c) z uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. h) oraz i) i art. 9 ust. 3;
 13. d) do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1, o ile prawdopodobne jest, że prawo, o którym mowa w ust. 1, uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania; lub
 14. e) do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

 • prawo do ograniczenia przetwarzania (uregulowane w art. 18 RODO)

 

Artykuł 18

Prawo do ograniczenia przetwarzania

 1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:
 2. a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
 3. b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
 4. c) administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 5. d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

 

 1. Jeżeli na mocy ust. 1 przetwarzanie zostało ograniczone, takie dane osobowe można przetwarzać, z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie za zgodą osoby, której dane dotyczą, lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego.
 2. Przed uchyleniem ograniczenia przetwarzania administrator informuje o tym osobę, której dane dotyczą, która żądała ograniczenia na mocy ust. 1.

 

 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (uregulowane w art. 21 RODO)

 

Artykuł 21

Prawo do sprzeciwu

 1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 2. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
 3. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, wniesie sprzeciw wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego, danych osobowych nie wolno już przetwarzać do takich celów.
 4. Najpóźniej przy okazji pierwszej komunikacji z osobą, której dane dotyczą, wyraźnie informuje się ją o prawie, o którym mowa w ust. 1 i 2, oraz przedstawia się je jasno i odrębnie od wszelkich innych informacji.
 5. W związku z korzystaniem z usług społeczeństwa informacyjnego i bez uszczerbku dla dyrektywy 2002/58/WE osoba, której dane dotyczą, może wykonać prawo do sprzeciwu za pośrednictwem zautomatyzowanych środków wykorzystujących specyfikacje techniczne.
 6. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych na mocy art. 89 ust. 1, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

 

 • prawo do przenoszenia danych (uregulowane w art. 20 RODO)

 

Artykuł 20

Prawo do przenoszenia danych

 1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe, jeżeli:
 2. a) przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b); oraz
 3. b) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.
 4. Wykonując prawo do przenoszenia danych na mocy ust. 1, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.
 5. Wykonanie prawa, o którym mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, pozostaje bez uszczerbku dla art. 17. Prawo to nie ma zastosowania do przetwarzania, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
 6. Prawo, o którym mowa w ust. 1, nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych.

 

 1. Skarga do organu nadzorczego

Zgodnie z art. 77 RODO przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzisz, że przetwarzanie danych osobowych Ciebie dotyczące narusza przepisy RODO.

 

 1. Czy podanie danych jest konieczne do zawarcia umowy z nami

Nie zwieramy z Tobą na tym etapie żadnej umowy. Podanie danych jest konieczne w celu wzięcia udziału w rekrutacji.

 

 1. Skąd mamy Twoje dane osobowe

Być może sam odpowiedziałeś na nasze ogłoszenie za pomocą formularza aplikacyjnego na stronie internetowej lub pisząc do nas email, albo kontaktując się przez media społecznościowe. W takim wypadku pierwszą garść danych dostaliśmy od Ciebie. Możemy je jednak chcieć uzupełnić z publicznie dostępnych źródeł, np. przeglądając Twój profil w serwisie LinkedIn.

Najprawdopodobniej jednak to my sami wyszukaliśmy Twoje publicznie dostępne dane w serwisach społecznościowych o charakterze biznesowym lub profesjonalnym, albo ktoś nam Ciebie polecił, jako dobrego specjalistę.

 

 1. Przetwarzanie zautomatyzowane i profilowanie

Nie przetwarzamy Twoich danych w sposób zautomatyzowany i nie dokonujemy ich profilowania w rozumieniu przyjętym przez RODO.