enpl

dotLinkers

Candidate Referral Program

REGULAMIN

Programu Poleceń

 

§ 1.

Definicje

 1. Organizator – DOTLINKERS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (adres: ul. Przemysłowa 12, 30-701 Kraków, Polska), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem: 0000638059, posiadająca numer REGON: 365436306 i NIP: 6751559461 oraz DOTLINKERS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie (adres: ul. Przemysłowa 12, 30-701 Kraków, Polska) wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem: 0000739245, posiadająca numer REGON: 380719350 i NIP: 6751653390.
 2. Uczestnik – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych biorąca udział w Programie Poleceń. Uczestnikami Programu Poleceń nie mogą być: (1) byli i obecni pracownicy Organizatora w rozumieniu art. 2 Kodeksu pracy lub (2) osoby świadczące na rzecz Organizatora usługi na podstawie umów cywilnoprawnych, w tym w ramach indywidualnych działalności gospodarczych, oraz (3) osoby spokrewnione, w tym: małżonkowie, rodzeństwo, dzieci i rodzice wyżej wymienionych osób.
 3. Regulamin – niniejszy dokument, dostępny na stronie internetowej Organizatora pod adresem: https://dotlinkers.pl/candidate-referral-program/ oraz w siedzibie Organizatora.
 4. Program Poleceń – program organizowany przez Organizatora na podstawie Regulaminu, polegający na przyznaniu Nagrody w przypadku zrealizowania przez Uczestnika określonych w Regulaminie czynności związanych z polecaniem Kandydatów celem wyłonienia Personelu Klientów Organizatora.
 5. Rekomendacja – informacje o Kandydacie wskazane w Formularzu aplikacyjnym, których podanie jest niezbędne w celu wzięcia udziału przez Uczestnika w Programie Poleceń, w tym takie dane Kandydata jak: imię i nazwisko, adres email, numer telefonu, adres e-portfolio oraz dokument CV zawierający co najmniej opis doświadczenia zawodowego i umiejętności oraz inne informacje i dane wymagane Regulaminem lub wynikające z opisu stanowiska na jakie Kandydat jest polecany.
 6. Kandydat – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, polecona przez Uczestnika w ramach Programu Poleceń jako kandydat na Personel Klienta Organizatora.
 7. Klient Organizatora – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 1 Kodeksu cywilnego, na rzecz której Organizator świadczy usługi rekrutacji Personelu Klienta Organizatora.
 8. Nagroda – świadczenie pieniężne w wysokości określonej Regulaminem, wypłacane przez Organizatora na rzecz Uczestnika w przypadku spełnienia wymogów i wykonania czynności określonych w Regulaminie.
 9. Personel Klienta Organizatora – pracownik Klienta Organizatora w rozumieniu Kodeks pracy, osoba fizyczna świadcząca na rzecz Klienta Organizatora usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej oraz osoba fizyczna będąca przedsiębiorcą w rozumieniu art. 431 Kodeksu cywilnego świadcząca na rzecz Klienta Organizatora usługi na podstawie umowy o współpracy.
 10. Formularz aplikacyjny – elektroniczny formularz służący do przesyłania przez Uczestnika Rekomendacji Kandydata zamieszczony na stronie internetowej Organizatora pod adresem: https://dotlinkers.pl/refer-a-friend/.
 11. Kwestionariusz – kwestionariusz osobowy wypełniany Uczestnika w celu prawidłowego odbioru i rozliczenia Nagrody. Wzór Kwestionariusza znajduje się na stronie internetowej Organizatora pod adresem: https://dotlinkers.pl/kwestionariusz-osobowy/
 12. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344 z późn. zm.).
 13. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.).
 14. Kodeks pracy – ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.).
 15. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

§ 2.

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin jest jednocześnie regulaminem, o którym mowa w art. 8. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa oraz prawa i obowiązki Uczestników oraz Organizatora Programu Poleceń.
 2. Dane kontaktowe, pod którymi Uczestnik może szybko i efektywnie kontaktować się z Organizatorem to:
 • adres poczty elektronicznej: michal@dotlinkers.pl;
 • telefon: +48 576 666 802;
 • adres: Przemysłowa 12, 30-701 Kraków, Polska.
 1. Wszystkie osoby, które chcą brać udział w Programie Poleceń mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie poprzez przejście do zakładki: „Regulamin” widocznej na stronie „Program Poleceń” dostępnej pod adresem: https://dotlinkers.pl/candidate-referral-program/. Regulamin może zostać również pobrany w formie pliku PDF oraz wydrukowany.
 2. W celu wzięcia udziału w Programie Poleceń konieczne jest zaakceptowanie Regulaminu oraz złożenie wszelkich innych, oznaczonych jako obowiązkowe, oświadczeń poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru, znajdującego się na stronie zawierającej Formularz aplikacyjny.
 3. Organizator kontaktuje się z Uczestnikami za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz telefonicznie.

§ 3.

Cel, przebieg i czas trwania Programu Poleceń

 1. Celem Programu Poleceń jest wyłonienie Personelu Klienta Organizatora na podstawie polecanych przez Uczestników Kandydatów i w przypadku spełnienia warunków określonych w Regulaminie, przyznanie Uczestnikowi Nagrody.
 2. Udział w Programie Poleceń jest dobrowolny.
 3. Program Poleceń obowiązuje od dnia 31.03.2020 roku do odwołania. Organizator może w wybranym przez siebie momencie zakończyć obowiązywanie Programu Poleceń, o czym ogłasza na stronie internetowej prowadzonej pod adresem: https://dotlinkers.pl/. W przypadku, w którym przed dniem zakończenia Programu Poleceń przez Organizatora Uczestnik dokonał polecenia Kandydata na zasadach określonych w Regulaminie, do skutków takiego polecenia, w szczególności do ustalenia wypełnienia się warunków otrzymania przez Uczestnika Nagrody, stosuje się zapisy Regulaminu w wersji obowiązującej przed zakończeniem Programu Poleceń.
 4. Polecenie Kandydata Organizatorowi przez Uczestnika w ramach Programu Poleceń odbywa się poprzez przesłanie Rekomendacji Kandydata za pomocą Formularza aplikacyjnego oraz złożenie oświadczenia o treści: „Oświadczam, że pozyskałam/pozyskałem zgodę na przekazanie danych osobowych osoby, którą polecam, jako Kandydata na potencjalnego członka Personelu Klienta Organizatora oraz na przetwarzanie jej danych osobowych przez Organizatora w zakresie danych zawartych w Rekomendacji w celu wzięcia przez Kandydata, którego polecam, udziału w procesie rekrutacji.” oraz złożenie oświadczenia o treści: „Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się, rozumiem i akceptuję w całości Regulamin Programu Poleceń i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby uczestnictwa w Programie Poleceń.”.
 5. Przesłane przez Uczestników Rekomendacje Kandydatów:
 • muszą dotyczyć konkretnych postępowań rekrutacyjnych prowadzonych przez Organizatora, na które w momencie przesłania przez Uczestnika Rekomendacji prowadzony jest aktywny nabór (lista rekrutacji prowadzonych przez Organizatora dostępna jest na stronie internetowej Organizatora pod adresem: https://dotlinkers.pl/category/job-offers-pl/);
 • muszą zawierać prawdziwe i aktualne dane Kandydata;
 • muszą dotyczyć Kandydatów spełniających warunki określone w ogłoszeniach dotyczących poszczególnych postępowań rekrutacyjnych;
 • nie mogą dotyczyć Kandydatów, którzy brali udział w procesie rekrutacyjnym prowadzonym przez Organizatora na dane stanowisko pracy i od daty spotkania rekrutacyjnego z Kandydatem do dnia przesłania Rekomendacji tego Kandydata przez Uczestnika nie upłynęło jeszcze 90 (dziewięćdziesiąt) dni;
 • nie mogą dotyczyć Kandydatów, którzy samodzielnie zgłosili Organizatorowi chęć udziału w rekrutacji na stanowisko pracy, którego dotyczyła Rekomendacja;
 • nie mogą dotyczyć samego Uczestnika lub Kandydatów wchodzących obecnie lub kiedykolwiek w skład Personelu Klienta Organizatora.
 1. Każdy z Uczestników może przesłać Rekomendacje dowolnej liczby Kandydatów.
 2. Za chwilę przeslania Rekomendacji do Organizatora uznaje się moment potwierdzenia otrzymania prawidłowo wypełnionej Rekomendacji przez Organizatora.
 3. Po otrzymaniu Rekomendacji Kandydata, Organizator kieruje wiadomość e-mail na adres Kandydata podany przez Uczestnika (lub kontaktuje się z Kandydatem w inny wybrany przez Organizatora sposób) wyłącznie w celu weryfikacji chęci udziału Kandydata w procesie rekrutacyjnym oraz wyrażenia przez niego zgody na przetwarzanie danych osobowych. Kandydaci, którzy nie potwierdzą chęci udziału w rekrutacji lub nie wyrażą zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych nie będą brani pod uwagę przy rekrutacji, nie dochodzi do przetwarzania ich danych osobowych w celu prowadzenia rekrutacji, a ich dane osobowe zawarte w przesłanej Rekomendacji zostaną trwale usunięte przez Organizatora.
 4. W przypadku, w którym przesłana Rekomendacja nie zawiera informacji wymaganych w opisie stanowiska pracy, nie spełnia kryteriów wskazanych w ust. 5 powyżej lub Organizator podejmie decyzję o rezygnacji z prowadzenia rekrutacji na dane stanowisko pracy lub z danym Kandydatem, przesłaną Rekomendację pozostawia się bez odpowiedzi.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do swobodnej oceny Kandydatów pod kątem prowadzonych rekrutacji jak również prawo do nawiązania kontaktu i prowadzenia dalszych czynności rekrutacyjnych jedynie wobec wybranych Kandydatów. Organizator w każdym czasie i na każdym etapie postępowania rekrutacyjnego jest uprawniony do zaprzestania prowadzenia dalszych czynności rekrutacyjnych wobec Kandydata.

§ 4.

Nagroda

 1. Uczestnik uprawniony będzie do otrzymania jednorazowej Nagrody w przypadku:
 • świadczenia przez zarekomendowanego Kandydata pracy lub usług na rzecz Klienta Organizatora przez okres wskazany przez Klienta Organizatora nie krótszy jednak niż 3 (trzy) i nie dłuższy niż 6 (sześć) miesięcy kalendarzowych, a następnie
 • zawarcia przez Klienta Organizatora z zarekomendowanym przez Uczestnika Kandydatem w okresie 6 miesięcy od dnia przesłania w sposób określony w § 3 ust. 4 Regulaminu przez Uczestnika Rekomendacji tego Kandydata, spełniającego warunki określone w § 3 ust. 5 Regulaminu, umowy o pracę w rozumieniu art. 25 Kodeksu pracy lub umowy cywilnoprawnej, której przedmiotem będzie świadczenie przez Kandydata na rzecz Klienta Organizatora pracy lub usług.
 1. Wysokość Nagrody należnej Uczestnikowi w przypadku łącznego spełnienia warunków wskazanych w ust. 1 powyżej to:
  • 1500,00 zł (jeden tysiąc pięćset złotych) brutto – w przypadku, gdy umowa, o której mowa w ust. 1 pkt 2) powyżej, dotyczy świadczenia pracy lub usług wymagających doświadczenia Kandydata na poziomie określonym przez Klienta Organizatora jako: „Junior”;
  • 2500,00 zł (dwa tysiące pięćset złotych) brutto – w przypadku, gdy umowa, o której mowa w ust. 1 pkt 2) powyżej, dotyczy świadczenia pracy lub usług wymagających doświadczenia Kandydata na poziomie określonym przez Klienta Organizatora jako: „Experienced”.
 2. Uczestnik, który spełnił warunki otrzymania Nagrody wskazane w ust. 1 powyżej, zostanie poinformowany o tym fakcie przez Organizatora za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres, z którego zostało wysłane polecenie Kandydata, wraz z informacją odnośnie dalszych kroków niezbędnych do otrzymania Nagrody, o których mowa w ust. 4 i 5 poniżej.
 3. W przypadku przesłania do Organizatora Rekomendacji tego samego Kandydata przez co najmniej dwóch Uczestników, Nagroda zostanie wypłacona Uczestnikowi, który jako pierwszy przesłał do Organizatora Rekomendację tego Kandydata. W przypadku równoczesnego przesłania Rekomendacji tego samego Kandydata przez co najmniej dwóch Uczestników lub w przypadku braku możliwości ustalenia kolejności przesłania Rekomendacji, Nagroda zostanie podzielona proporcjonalnie pomiędzy tych Uczestników.
 4. Warunkiem wypłaty Nagrody jest wypełnienie przez Uczestnika i dostarczenie w formie pisemnej do Organizatora Kwestionariusza zawierającego dane osobowe niezbędne do wypłaty Nagrody oraz do sporządzenia deklaracji na potrzeby podatku dochodowego od osób fizycznych.
 5. Wypłata Nagrody nastąpi przelewem na rachunek bankowy Uczestnika wskazany w Kwestionariuszu, w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia otrzymania przez Organizatora poprawnie wypełnionego Kwestionariusza.
 6. Nagroda może zostać pomniejszona o ewentualne należności publicznoprawne do pobrania, których zobowiązany będzie Organizator jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych lub płatnik składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

§ 5.

Dane osobowe

 1. Udostępniając Formularz aplikacyjny i Kwestionariusz Organizator określa dane osobowe Uczestnika i Kandydata, których podanie jest niezbędne w celu uczestnictwa w Programie Poleceń i odbioru Nagrody. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych osobowych może skutkować niemożnością uczestnictwa w Programie Poleceń i odbioru Nagrody.
 2. Dane osobowe Kandydata będą przetwarzane wyłącznie na cele prowadzonego procesu rekrutacji. Odmowa podania danych osobowych może skutkować niemożnością uczestnictwa w procesie rekrutacji Organizatora.
 3. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO Organizator informuje, że:
  • administratorem danych osobowych Uczestnika i Kandydata jest Organizator (tel: +48 505 184 303, e-mail: rodo@dotlinkers.pl);
  • dane osobowe Uczestnika przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów), art. 6 ust. 1 lit.c) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią) tj. w celu realizacji Programu Poleceń, wypłaty Nagrody, wykonania ciążących na Organizatorze obowiązków rachunkowo-księgowych oraz ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.;
  • dane osobowe Kandydata przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów) i art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią) tj. w celu realizacji procesu rekrutacji i kontaktu z Kandydatem;
  • odbiorcami danych osobowych Uczestnika będą:
 4. zewnętrzne biuro księgowe prowadzące dla Organizatora dokumentację rachunkowo-kadrową;
 5. zewnętrzny podmiot prowadzący obsługę informatyczną Organizatora;
 6. hostingodawca przechowujący dane Organizatora na serwerze;
 7. dostawca systemu mailingowego Organizatora;
 8. współpracownicy Organizatora;
 9. odbiorcy uprawnieni z mocy prawa do ich otrzymania.
  • odbiorcą danych osobowych Kandydata będą:
 10. zewnętrzny podmiot prowadzący obsługę informatyczną Organizatora;
 11. hostingodawca przechowujący dane Organizatora na serwerze;
 12. dostawca systemu mailingowego Organizatora;
 13. współpracownicy Organizatora;
 14. odbiorcy uprawnieni z mocy prawa do ich otrzymania.
 15. Dane osobowe Uczestnika i Kandydata nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani poddawane profilowaniu.
 16. Dane osobowe Uczestnika przetwarzane będą przez okres niezbędny dla zrealizowania praw i obowiązków związanych w uczestnictwem w Programie Poleceń. Po tym czasie dane osobowe Uczestnika przechowywane będą na wypadek potencjalnych roszczeń przez okres ich przedawnienia określony odpowiednimi przepisami. W przypadku uzyskania Nagrody przez Uczestnika dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez okres 5 (pięciu) lat od dnia uzyskania Nagrody przez Uczestnika.
 17. Uczestnik i Kandydat posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (o ile prawo takie przysługuje im na podstawie przepisów prawa).
 18. Organizator będący administratorem danych osobowych podjął decyzję o niewyznaczaniu inspektora ochrony danych osobowych (z uwagi na fakt, że w sytuacji Organizatora nie jest to obowiązkowe).
 19. Uczestnik i Kandydat ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy RODO.
 20. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Kandydata znaleźć można w polityce prywatności dostępnej pod adresem: https://dotlinkers.pl/polityka-prywatnosci-danych-osobowych-kandydatow/.

§ 6.

Świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. W ramach Programu Poleceń Organizator świadczy na rzecz Uczestników usługi drogą elektroniczną w zakresie niezbędnym do realizacji celów Programu Poleceń. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia przez Uczestnika korzystania z usług objętych Regulaminem i może być w każdej chwili rozwiązana przez Uczestnika, w szczególności w razie rezygnacji z Programu Poleceń.
 2. Celem uczynienia zadość wymogom Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Organizator niniejszym informuje, iż korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet wiąże się z ryzykiem. Podstawowym zagrożeniem jest możliwość zainfekowania systemu teleinformatycznego przez tzw. wirusy, robaki i konie trojańskie. By uniknąć zagrożeń z tym związanych zaleca się zainstalowanie na swoim urządzeniu oprogramowanie antywirusowe i aktualizowanie go na bieżąco.
 3. Zakazane jest dostarczanie przez Uczestnika treści o charakterze bezprawnym, naruszającym dobra osobiste lub majątkowe prawa autorskie osób trzecich (w tym Organizatora i Kandydatów), lub naruszające w jakikolwiek sposób obowiązujące normy społeczne i obyczajowe, zasady współżycia społecznego w Internecie (netykieta).
 4. Dla prawidłowej współpracy z systemem teleinformatycznym Organizatora, niezbędne są:
  • urządzenie pozwalające na przeglądanie witryn internetowych z dostępem do Internetu a w szczególności może to być urządzenie pracujące pod kontrolną systemu operacyjnego Windows, Linux, MacOS, Android;
  • zaktualizowana przeglądarka internetowa z obsługą Java Script w najnowszej stabilnej wersji dostarczanej przez producenta typu: MS Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari;
  • włączona obsługa cookies, a także zainstalowane odpowiednie dodatki do przeglądarki pozwalające na obsługę Java, Javascript;
  • wyłączone oprogramowanie blokujące wykonywanie powyższych skryptów;
  • aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail);
  • informacje przekazywane przez Organizatora, w tym Regulamin, mogą być udostępniane w formacie *.pdf. Do ich przeglądania niezbędne jest zainstalowanie programu pozwalającego na otwarcie tych plików np. Adobe Acrobat Reader.
 5. Uczestnik może złożyć reklamację w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wystąpienia zdarzenia, które w jego ocenie świadczy o nieprawidłowej realizacji usługi świadczonej drogą elektroniczną. Reklamacje dotyczące usługi mogą być zgłaszane drogą elektroniczną na adres: michal@dotlinkers.pl.
 6. W zgłoszeniu reklamacji należy podać następujące informacje:
  • oznaczenie osoby reklamującej, że wskazaniem niezbędnych danych identyfikujących, w tym adresu mailowego (nie należy przesyłać hasła);
  • oznaczenie usługi, której dotyczy reklamacja;
  • wskazanie daty wystąpienia nieprawidłowości i jej wyczerpujący opis;
  • uzasadnienie reklamacji.
 7. W przypadku braku wymaganych informacji, Organizator wezwie reklamującego do ich uzupełnienia. W trakcie trwania procesu reklamacyjnego, Organizator może zwrócić się o dodatkowe wyjaśnienia, dokumenty lub weryfikację przebiegu zdarzenia podlegającego reklamacji.
 8. Organizator rozpatrzy reklamację i poinformuje Uczestnika o rozstrzygnięciu drogą elektroniczną w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacji zawierającego wszystkie niezbędne dane. Organizator dołoży starań, by reklamacje były rozpatrywane bez zbędnej zwłoki.

§ 7.

Niezgodność przebiegu Programu Poleceń z Regulaminem

 1. W przypadku zastrzeżeń Uczestników co do zgodności przebiegu Programu Poleceń z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa, każdy z Uczestników może zgłosić reklamację na piśmie w ciągu 7 (siedmiu) dni od dnia powzięcia wiadomości o nieprawidłowościach.
 2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać:
  • oznaczenie osoby reklamującej, że wskazaniem niezbędnych danych identyfikujących, w tym adresu mailowego (nie należy przesyłać hasła),
  • wskazanie daty wystąpienia nieprawidłowości i jej wyczerpujący opis,
  • uzasadnienie reklamacji.
 3. W przypadku braku wymaganych informacji, Organizator wezwie reklamującego do ich uzupełnienia. W trakcie trwania procesu reklamacyjnego, Organizator może zwrócić się o dodatkowe wyjaśnienia, dokumenty lub weryfikację przebiegu zdarzenia podlegającego reklamacji.
 4. O wyniku rozpatrzonej reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony drogą elektroniczną na adres mailowy, podany w reklamacji w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia złożenia kompletnej i prawidłowej reklamacji.
 5. Reklamacje złożone po upływie wskazanego w ust. 1 terminu jak również nie zawierające danych wymienionych w ust. 2 powyżej nie będą rozpatrywane.

§ 8.

Postanowienia końcowe

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości i utrudnienia w przebiegu Programu Poleceń wynikające z nieprawidłowego działania środków komunikacyjnych
  w szczególności za funkcjonowanie sieci internetowej lub lokalnej, za pośrednictwem, których Uczestnicy będą dokonywać przesłania Rekomendacji Kandydatów do Organizatora.
 2. Organizator ma prawo do zmiany Regulaminu (w zakresie w jakim nie będzie to wpływać na prawa do Nagrody już nabytej przez Uczestnika). W takim przypadku doręczenie Regulaminu Uczestnikom odbywać się będzie poprzez umieszczenie go na stronie internetowej Organizatora, a także poprzez przesłanie Regulaminu na adresy mailowe Uczestników.
 3. Przesłanie Rekomendacji Kandydata jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu w całości.
 4. Do oceny praw i obowiązków stron wynikających z Regulaminu stosuje się prawo polskie.
 5. Organizatora nie wiążą żadne dodatkowe, nieobowiązkowe kodeksy dobrych praktyk lub inne tego typu dokumenty, co nie ogranicza tego, że już z mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa Organizator zobowiązany jest do nienaruszania zasad uczciwej konkurencji oraz niestosowania nieuczciwych praktyk rynkowych.
 6. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Organizatorem, a Uczestnikiem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na adres Organizatora wskazany w § 1 ust. 1 Regulaminu.
 7. Powołane w Regulaminie bez bliższego oznaczenia numery ustępów (ust), punktów (pkt) i liter (lit.) oznaczają odpowiednie jednostki redakcyjne Regulaminu.
 8. Regulamin wchodzi w życie w dniu 31.03.2020 roku.